SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ (Policy on Sustainability)

Çevre için duyarlılık ve daha geniş bir sürdürülebilirlik gündemini teşvik etmek, BİLPA Şirketler Grubunun mesleki faaliyetleri ve kurumun yönetiminin ayrılmaz bir parçasıdır.

Amacımız; mümkün olan en iyi sürdürülebilirlik uygulamalarını takip ve teşvik etmek, tüm faaliyetlerimizin çevresel etkilerini azaltmak ile müşterilerimiz ve iş ortaklarımızın aynı doğrultuda hareket etmelerine yardımcı olmaktır.

Sürdürülebilirlik tanımımız ve hedefimiz;

Biz BİLPA Şirketler Grubu olarak, gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeden günümüzün ihtiyaçlarını karşılayan kalkınma modelini yaratmayı ve yaşatmayı hedeflemekteyiz.

Sürdürülebilirlik Politikamız aşağıdaki ilkelere dayanmaktadır ;

 •  Yürürlükteki tüm mevzuat, yönetmelik ve yasalara uymak.
 • Sürdürülebilirlik düşüncesini tüm iş kararları içine entegre etmek.
 • Tüm personelimizin, Sürdürülebilirlik Politikamızın tamamen farkında olmasını ve uygulanmasını ve geliştirmesini sağlamak.
 • Tüm ofis ve ulaşım faaliyetlerimizin sürdürülebilirlik üzerindeki etkisini en aza indirmek.
 •  Müşterileri ve tedarikçilerimizin Sürdürülebilirlik Politikamızın farkında olmasını sağlamak ve onları sürdürülebilir yönetimi uygulamalarını benimsemeye teşvik etmek.

Çevre Politikamız:

Görevimiz; çalışmalarımız sırasında çevre etkilerini minimize etmek ve çevre kirlenmesini önlemek için aşağıdaki tedbirleri almak ,

 • Kullanılan tüm kaynakların (su, elektrik, hava, yağ, vb.) tüketimini minimum seviyelere indirmek.
 • Tüm çevre yasa, yönetmelik ve standartlarına uymak, diğer taraftan yetkililer, müşterilerimiz, üreticilerimiz ve sektördeki diğer firmalar ile çevre standartlarının geliştirilmesi için işbirliği yapmak.
 • Hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği ve atık oluşumunu azaltmak ve önlenemez atıkların çevreye zarar vermeden yetkilendirilmiş firmalar tarafından bertaraf edilmesini sağlamak.
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevresel ve sosyal riskleri en aza indirgeyebilmek için sürdürülebilirlik politikalarını ön plana çıkararak ve ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olmasını ikinci plana koyarak, çevreci üretim teknolojilerini seçmek ve sürekli geliştirmek
 • Sürdürülebilir atık yönetimi ile kirliliği kaynakta azaltarak atık oluşumunun en aza indirilmesini, tekrar kullanımını, geri dönüşümünü ve geri kazanımını sağlamak,
 • Co2 Tüketimini azaltmak için, toplantılarımızı video konferans ile yaparız.
 • Tüm çalışanlarımızın oluşan çevre etkileri ve çevre politikası konusunda bilinçlendirilmesini sağlamak.

Enerji Verimliliği Politikamız

 • Tüm ofislerimizde %869 daha verimli olan LED ampuller kullanırız
 • Uygulanabilecek tüm yerlerde aydınlatma sistemlerimiz hareket algılayıcı sensörlere bağlıdır.
 • Büyük araçlarımıda mazot tüketimini azaltmak için ADBlue sistemli araçlar kullanırız.
 • Ofislerimizde ve depomuzda izolasyona önem veririz.
 • Kullandığımız elektirikli eşyaları A Sınıfı enerji tüketimi yapanlardan seçeriz
 • Enerji verimliliği ve çevre politikamız gereği Serverlarımız tek merkezde toplanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız;

BİLPA Şirketler Grubun, İş Sağlığını korumak ve İş Güvenliğini sağlamak amacıyla bir dizi önlem almıştır;

 • ‘Sıfır’ iş kazası için riskler değerlendirilir ve koruyucu önlemler alınır.
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılır..
 • Yangın, deprem, iş kazası gibi acil durumlara göre hareket planları mevcuttur.
 • İşletme sınırları içinde çalışanlarının, tedarikçilerinin ve ziyaretçilerinin güvenliğini sağlayacak gerekli önlemler alınır ve eğitimler verilir.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda kanunlara uyar ve uymayanları uyarır.

Yolsuzlukla Mücadele Politikamız

BİLPA Şirketler Grubu çalışanlarının ve Alt İşverenlerinin faaliyet rüşvet ve yozlaşma karşıtı yasalara riayet etmesi bir şirket politikasıdır. Direktörler, yöneticiler ve amir konumundaki tüm çalışanlar kişilerin bu yasalardan haberdar olmasını ve yasalara uygun hareket etmesini sağlamakla yükümlüdür.

Şirket çalışanları ve Alt İşverenler; müşteriler, tedarikçiler ve diğer iş ilişkilerinde şirket adına verdikleri kararların, kişisel çıkarlar ya da bu şekilde anlaşılabilecek herhangi bir durumdan etkilenmediğinden emin olmalıdır. Yol gösterici bir kural olması açısından, hem verme hem de alma için tüm hediye takdimlerinde yaklaşık bir tutar olarak 100 TRY bedelin hediye ve/veya sosyal paylaşım amacı olarak değerlendirilebilmesi için sınırdır. Rüşvet karşıtı kurallar bu nokta için de geçerlidir. Her durumda, en azından bir Genel Müdür’ün hediye takdiminden önce bilgilendirilmesi beklenmektedir. Tercihen iş ortağı şirketler bu prensipten proaktif olarak haberdar edilmeli ve kabul baştan engellenmelidir. Aynı şekilde, verilen hediyeler için de, en azından aynı seviyede bilgi /onay hediyenin sembolik olması ve aksi bir durum yaratmaması için gereklidir.

İstihdam Koşulları

*  BİLPA Şirketler Grubu zorla çalıştırılan işgücü kullanımını yasaklar ve ister yerel isterse göçmen olsun çalışanlarına tercih ettikleri zaman işten ayrılma hakkı ve yeterliliği tanır.

 * BİLPA Şirketler Grubu çocuk işçi çalıştırılmamasını ve genç çalışanların yerel yönetmeliklere uygunluğunu sağlar.

 * BİLPA Şirketler Grubu ücretlerin yetkisiz kesintiler olmaksızın yasal olarak öngörülen minimum ücretleri ve sektör standartlarını karşılamasını sağlar.

* BİLPA Şirketler Grubu çalışma saatlerinin yerel yönetmeliğe ve sektör uygulamasına uygun olmasını ve gönüllü mesainin gerçekleştirilebilir seviyelerde olmasını sağlar.

* BİLPA Şirketler Grubu tüm çalışanlarına adil davranır ve istihdam uygulamalarında hiçbir gruba karşı ayrımcılık yapmaz..

 * BİLPA Şirketler Grubu yerel kanunlara ve yönetmeliklere uyar ve işgücünün sağlık ve refahına saygı göstermek suretiyle güvenli bir çalışma ortamı sağlar.

Eşit İstihdam Fırsatı BİLPA Şirketler Grubu tüm çalışanlarına ve başvuru sahiplerine yürürlükteki çalışma yasalarına uygun olarak eşit istihdam fırsatı sağlamaktadır. BİLPA Şirketler Grubu ‘nun Eşit İstihdam Fırsatı Politikası ve Cinsel Tacizi Engelleme Politikası bu yasalara uymayan kayırmaları veya tacizi tamamen uygunsuz görmektedir.

Bu politikalar iş başvurusu, işe alma, işten çıkarma, ücret belirleme, iş dağıtımı, eğitim ve promosyon gibi tüm şirket aktiviteleri için geçerlidir.

Taciz içine istek dışı cinsel yaklaşımlar ve kişisel niteliklere (örneğin ırk veya cinsiyet gibi) dayalı, iş yerinde rahatsızlık yaratan sözlü veya fiziksel davranışlar da girmektedir. Ayrımcılık veya tacize dayalı şikayetler ciddiye alınır ve anında incelenir. Ayrımcılık yaptığı ya da başkalarını taciz ettiği belirlenen çalışanlar disiplin cezası alabilirler ya da BİLPA Şirketler Grubu ile ilişikleri kesilebilir.